Regulamin forum internetowego strony Jesteśmy Słowianami

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z forum internetowego strony Jesteśmy Słowianami (zwanego dalej „forum”). Forum służy dzieleniu się wiedzą, wymianie poglądów, doświadczeń. Tematy wypowiedzi umieszczanych na forum powinny być związane z problematyką słowiańską.
 2. Dostęp do forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy zarejestrują się, zwani dalej uczestnikami.
 3. Każdy z zarejestrowanych uczestników może korzystać z forum za darmo i umieszczać na nim swoje wypowiedzi.
 4. Uczestnik forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator i właściciel strony nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach forum.
 5. Warunkiem korzystania z forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez użytkownika niniejszego regulaminu. Korzystanie przez uczestnika z forum oznacza, że zapoznał się on z treścią regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Językiem obowiązującym na forum jest język polski.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, zawierających materiały pornograficzne, wulgaryzmy, będących pomówieniami, naruszających dobro osobiste innych osób, celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 10. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach forum przekazów reklamowych.
 11. Uczestnik jest zobowiązany nie zakładać na forum wątku/tematu, który już istnieje. Powtarzające się wątki/tematy mogą być usuwane.
 12. Uczestnik forum powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych. Administrator ma prawo modyfikować treści w celu poprawienia ich zrozumienia.
 13. Administrator ma prawo modyfikować lub usuwać treści, o których mowa w punktach:7,8,9 niniejszego regulaminu, jak również blokować uczestnictwo w forum osobom, które naruszają postanowienia regulaminu, zamykać wątki na forum lub usuwać wątki/tematy/wypowiedzi niezwiązane z problematyką strony. Może również w przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika forum usunąć jego konto.
 14. Uczestnicy forum poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi na stronach forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych miejscach.
 15. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu za uprzednim powiadomieniem użytkowników na stronie forum. Po ukazaniu się informacji o zmianach w regulaminie, uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się na stronę stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści regulaminu.
 16. W przypadku niezaakceptowania zmian w regulaminie uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania na stronę i niezwłocznie powiadomić administratora o takiej decyzji przez formularz kontaktowy. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta uczestnika.
 17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.

.