Regulamin zamieszczania komentarzy na stronie Jesteśmy Słowianami

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy do tekstów znajdujących się na stronie Jesteśmy Słowianami.
 2. Możliwość komentowania jest bezpłatna i posiadają ją wszyscy użytkownicy.
 1. Użytkownicy publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator i właściciel strony nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w komentarzach.
 1. Językiem obowiązującym na forum jest język polski.
 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.
 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, zawierających materiały pornograficzne, wulgaryzmy, będących pomówieniami, naruszających dobro osobiste innych osób, celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 1. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w komentarzach przekazów reklamowych.
 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy niezwiązanych z poruszaną na stronie problematyką.
 1. Administrator ma prawo niezaakceptować komentarza w przypadku naruszenia zasad określonych w punktach:4, 5, 6, 7, 8.
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 1. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy na stronach forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych miejscach.
 1. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu i jest zobowiązany powiadomić o tym na stronie Jesteśmy Słowianami.
 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.